ලක් දෙරණේ කිතුනු මාර්ගෝපදේශනය!

seven-words-of-jesus

three-crosses
Bible Studies

යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී පැවසූ අවසන් වදන් හත

              යේසු සමිදානෝ කුරුස ගහේ එල්ලි අප වෙනුවෙන් දුක් විද මිය යන්නට පෙර උන්වහන්සේ විසින් වදන් හතක් කියන ලදී. අපි බලමු උන්වහන්සේගේ වදන් හතේ…