ලක් දෙරණේ කිතුනු මාර්ගෝපදේශනය!

Repentance

Praying-with-the-bible
Bible Studies

වසංගත සහ පීඩා කාළයේදී අප යක්ඥා කළ යුත්තේ කෙසේද?

           සලමොන් රජතුමා රජ වු අවස්ථාවේ ඔහු ස්වාමින් වහන්සේට යක්‍ඥා කර ඉල්ලු දෙයක් නම් දේශය පාලනය කිරිමට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව ලබ දෙන ලෙසයි. මන්ද රටක් පාලනය කිරීම…