සලමොන් රජතුමා රජ වු අවස්ථාවේ ඔහු ස්වාමින් වහන්සේට යක්‍ඥා කර ඉල්ලු දෙයක් නම් දේශය පාලනය කිරිමට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව ලබ දෙන ලෙසයි. මන්ද රටක් පාලනය කිරීම සදහා දෙවියන් වහන්සේගේ මගපෙන්වීම අත්‍යාවශ්‍යය බව ඔහු දැන සිටි බැවිනි. ...