ලක් දෙරණේ කිතුනු මාර්ගෝපදේශනය!

jesus-the-shepherd

කිතුනුවා
Bible Studies

යේසුස් වහන්සේට බැටළු එඩේරා කියන්නේ ඇයි?

           අපි සැවොම එදිනෙදා ජිවිතයේ කරදර වන කාරණයන් බොහෝමයක් ඇත. එයින් ප්‍රධාන දෙයක් වනුයේ අපගේ අවශ්‍යතාවයන් වේ. අපි දේව වචනයෙන් සොයා බලමු අපගේ අවශ්‍යතාවයන් දෙවියන් වහන්සේ…