ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේව මළිගාවේ සිටිය ආවස්ථාවේදී සිදු වු සිදුවීමකි. පොහොසතුන් පැමින විශාල මුදල් පඩුරු ලෙස දමද්දී, දිළිඳු වැන්දඹුවක් පැමින කුඩා මිළ දෙකක් වැනි සුළු මුදලක් පඩුරු දැමු විට, ස්වාමින් වහන්සේ ඇයගේ ක්‍රියාව ප්‍රශංසාවට භාජනය කරන ලදී. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින් මෙම ...