ලක් දෙරණේ කිතුනු මාර්ගෝපදේශනය!

Easter

what-does-the-resurrection-of-christ-mean-to-you
Bible Studies

යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය ඔබට බලපාන්නේ කෙසෙද?

  මෙම ඉරුදින අප සමරන්නේ, යේසුස් වහන්සේ කුරුසියක මැරී තුන් දවසකින් මළවුන් ගෙන් නැගිටිමයි. උන්වහන්සේ මැරුණු නුමුත්, එම මරණය පරාජය කර මළවුන්ගෙන් නැගිටුන ලදී.  යේසුස් වහන්සේගේ මිත්‍රයකු වන ලාසරස් මළ…