ලක් දෙරණේ කිතුනු මාර්ගෝපදේශනය!

Death

what-does-the-resurrection-of-christ-mean-to-you
Bible Studies

යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය ඔබට බලපාන්නේ කෙසෙද?

  මෙම ඉරුදින අප සමරන්නේ, යේසුස් වහන්සේ කුරුසියක මැරී තුන් දවසකින් මළවුන් ගෙන් නැගිටිමයි. උන්වහන්සේ මැරුණු නුමුත්, එම මරණය පරාජය කර මළවුන්ගෙන් නැගිටුන ලදී.  යේසුස් වහන්සේගේ මිත්‍රයකු වන ලාසරස් මළ…
three-crosses
Bible Studies

යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී පැවසූ අවසන් වදන් හත

              යේසු සමිදානෝ කුරුස ගහේ එල්ලි අප වෙනුවෙන් දුක් විද මිය යන්නට පෙර උන්වහන්සේ විසින් වදන් හතක් කියන ලදී. අපි බලමු උන්වහන්සේගේ වදන් හතේ…