කිතුනුවා

Sow & Reap – වැපිරීම සහ කැපීම

2020 නොවැම්බර් මස 15 වන ඉරුදින 

වැපිරීම සහ කැපීම

ගලාති 6:1-18