2020 නොවැම්බර් මස 15 වන ඉරුදින වැපිරීම සහ කැපීම ගලාති 6:1-18 ...

2020 නොවැම්බර් මස 8 වන ඉරුදින  "ආත්මයාණන් වහන්සේ සමග ගමන් කිරීම"  ගලාති 5:1-26 ...