ලක් දෙරණේ කිතුනු මාර්ගෝපදේශනය!

Day: May 1, 2020

jesus-in-a-white-robe
Bible Studies

ජේසුස් වහන්සේ මෙසියස් ලෙස යුදෙව්වන් පිළිනොගත්තේ ඇයි?

      වර්ථමානයේ බොහෝ යුදෙව්වන් ජේසුස් වහන්සේ යනු පොරොන්දු වු මෙසියස් වහන්සේ ලෙස පිළිගන්න නුමුත්, ජේසුස් වහන්සේ මනුශ්‍යකු ලෙස මේ පොළොවේ සිටි කල, යුදෙව් මනුශ්‍යන් උන්වහන්සේ මෙසියස් වහන්සේ යැයි…